BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1741/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH Vạn Lộc

Trả lời công văn số 181/2007 VL-KT/CVngày 2/4/2007 của Công ty TNHH Vạn Lộc về đề nghị phân bổ chi phí bán vỏ chaichứa I.PG năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục III, Phần B Thôngtư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:"2. Chi phí nguyên liệu, vậtliệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hànghóa, dịch vụ liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế trong kỳ được tínhtheo định mức tiêu hao vật tư hợp lý và giá thực tế xuất kho" đượctính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên,trường hợp Công ty TNHH Vạn Lộc kinh doanh vỏ bình ga, khi thực hiện bán vỏbình ga thu tiền 1 lần thì công ty được tính toàn bộ chi phí của vỏ bình galiên quan đến doanh thu từ việc bán vỏ bình ga vào chi phí hợp lý khi xác địnhthu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ.

Trường hợp Công ty nhận tiền kýcược, đặt cọc vỏ bình ga của khách hàng thì theo hướng dẫn nêu tại công văn số7640 TC/TCT ngày 21/6/2005 của Bộ Tài chính Công ty phải hạch toán khoản tiềnký cược, đặt cọc vỏ bình ga vào tài khoản theo dõi tiền đặt cọc. Khi tiến hànhphân bổ chi phí, công ty phải kết chuyển tỷ lệ tương ứng từ khoản tiền đặt cọcvào tài khoản doanh thu khi xác định thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương