BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1742/TCĐBVN-KCHT &ATGT
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thực hiện kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam;
- Hiệp hội vận tải hàng hóa của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa;
- Các doanh nghiệp vận tải hàng hóa;
- Các Cảng biển, sông;
- Các Cơ quan Thông tấn, Báo chí.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã và đang nhận được sự quan tâm, đồng thuận của các Hiệp hội các doanh nghiệp liên quan đếncông tác vận tải hàng hóa đường bộ, các cơ quan Thông tấn, Báo chí trong côngtác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nói chung, công tácquản lý, kiểm soát tải trọng xe nói riêng; Tổngcục ĐBVN xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn.

Tổng cục ĐBVN gửi tới Hiệp hội vận tải ô tô ViệtNam; Hiệp hội vận tải hàng hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cácdoanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp vận tải, các Cảng biển, Cảngsông, Các Cơ quan Thông tấn, Báo chí một số nội dung như sau:

1. Hiện tượng xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng chophép đang diễn biến với số lượng lớn ngàycàng tăng trên khắp cả nước; việc vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng chophép không những là nguyên nhân trực tiếp làm cho các tuyến đường, công trình cầunhanh chóng xuống cấp, hư hỏng, giảm tuổi thọ so với mục tiêu thiết kế đặt ra,làm giảm hiệu quả đầu tư, gây tốn kém chi phí cho ngành đường bộ trong việc sửachữa, khắc phục hậu quả mà còn là nguy cơ tiềm ẩn TNGT; xe quá tải đang gây thiệthại cho xã hội nhiều hơn lợi ích kinh tế trực tiếp mà nó đưa lại.

2. Thực hiện Công điện số 95/CĐ-TTg ngày10/01/2013, của Thủ tướngChính phủvề việcchấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tảitrọng và chở quá số khách cho phép; Tổng cục ĐBVN và Tổng cục Cảnh sát QLHC vềTTATXH đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành số 1230/KHPHngày 28/3/13 v/v phối hợp kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá khổ,quá tải trọng của ôtô vận chuyển hàng hóa trên QL.5 TP. Hải Phòng. Do làm tốtcông tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hai Tổng cục đãcó sự phối hợp tốt, chặt chẽ từ khâu chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, triển khaithực hiện, nên bước đầu đã thu được kết quả khả quan, số lượng xe ôtô vi phạmquy định về chở hàng hóa quá khổ, quá tải lưu thông trên QL.5 đã giảm đáng kể;các xe vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đãtạo được sự đồng tình, ủng hộ của các doanh nghiệp vận tải và dư luận xã hội. HaiTổng cục tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, bàn phương hướng, biện pháp thực hiệntiếp theo đó là: Xây dựng Kế hoạch liên ngành phối hợp kiểm soát, xử lý hành vivi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng của ôtô vận chuyển hàng hóa trên hệthống đường bộ toàn quốc; tiếp tục phối hợp kiểm soát, xử lý hành vi vi phạmchở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép trên QL.5 và QL.10 - TP Hải Phòng; chỉđạo lực lượng liên ngành tiếp tục phối hợp kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chởhàng quá khổ, quá tải trọng cho phép trên: QL.1 và QL.9 địa phận Quảng Trị:QL.1 và QL.19 địa phận bình Định: QL.1 và QL.91 địa phận TP. Cần Thơ. Trên cơsở này có địa phương trên cả nước sẽ đồng loạt triển khai thực hiện việc kiểmsoát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép.

Bộ GTVT đã có công văn số 3584/BGTVT-ATGT ngày24/4/2013 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chỉ đạocơ quan chức năng xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch liên ngành kiểmtra, xử lý xe ôtô chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng quy định tham gia giaothông đường bộ trên địa bàn của địaphương ngay trong đầu tháng 5 năm 2013; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền,phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý tải trọng, khổ giới hạn của phương tiện và cầu, đường bộ nhằm tạo sựđồng thuận, ủng hộ trong dư luận xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe và lái xe.

3. Tổng cục Đườngbộ Việt Nam đề nghị Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam; Hiệp hội vận tải hàng hóacác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp vận tải, cácCảng biển, Cảng sông, Các Cơ quan Thông tấn, Báo chí như sau:

- Ủng hộ, đồng thuận với chủ trương đúng đắn củaChính phủ, của Bộ GTVT, của Tổng cục ĐBVN và Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH trong việc tăng cường kiểm tra, xử lýxe ôtô chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng quy định lưu hành trên đường bộ;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến tậncác doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp vận tải, các Cảng biển, Cảngsông, các chủ hàng, chủ xe, lái xe trong công tác chấp hành pháp luật về tảitrọng xe. Lựa chọn cách xếp hàng hóa và loại hình vận tải phù hợp để đảm bảokinh doanh có hiệu quả, không vi phạm về tải trọng quy định;

- Có cam kết chấp hành nghiêm quy định của Phápluật; xếp hàng, chở hàng đúng trọng tải quy định, để góp phần giữ gìn cầu đườngđược khai thác bền lâu và đảm bảo an toàn giao thông.

4. Việc kiểm tra, xử lý xe vi phạm về chở hàng hóa vượtquá tải trọng cho phép được thực hiện tuân thủ theo Luật GTĐB 2008 và các vănbản hướng dẫn thực hiện như: Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chínhphủ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 củaChính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đườngbộ; Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 và Thông tư số 03/2011/TT-BGTVTngày 22/02/2011 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày11/02/2010 của Bộ GTVT “Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưuhành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vậnchuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiệngiao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ”.

Như vậy tất cả các trường hợp vi phạm chở hàng quá khổ,quá tải trọng, đều tiến hành lập biên bản vi phạm; buộc phải hạ tải theo quyđịnh; Chủ xe, lái xe phải chịu mọi chi phí và bảo quản hàng hóa trong quá trìnhhạ tải. Sau khi đã thực hiện việc hạ tải đảm bảo quy định, mới giải quyết tiếptục cho xe được lưu hành.

Tổng cục ĐBVN đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quantiếp tục quan tâm, phối hợp đồng hành cùng Tổng cục ĐBVN và Tổng cục Cảnh sátQLHC về TTATXH trong việc tăng cường kiểm tra, xử lý xe ôtô chở hàng hóa quákhổ, quá tải trọng quy định lưu hành trên đường bộ. Trân trọngcảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Ban ATGT các địa phương;
- Tổng cục VII-Bộ Công an (để phối hợp);
- Các Khu QLĐB: II, IV, V & VI;
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Các cơ quan tham mưu của Tổng cục;
- Tạp chí đường bộ - Tổng cục;
- Lưu VT, KCHT & ATGT. (Tổng 250 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường