BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1742/TCT-PCCS
V/v: Hoá đơn gửi hàng

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 636/ĐS-TCKT ngày 4/4/2007 của Tổng côngty Đường sắt Việt Nam về việc lập hoá đơn gửi hàng trên các đoàn tầu chạy suốt,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định điểm 2.37 mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 cửa Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Căn cứ điểm l, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTCngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng đẫn về in, phát hành, quản lý, sử dụnghoá đơn.

Căn cứ vào tình hình thực tế hạch toán toàn ngành của Tổngcông ty đường sắt Việt Nam, cụ thể:

1/ Trường hợp một Công ty vận tải đường sắt là đơn vị trựcthuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được khách hàng thuê vận tải hàng hoátrên các đoàn tầu chạy suốt, ví dụ: Từ Ga Giáp Bát đến Ga Sóng Thần và theochiều ngược lại, thì việc xuất hoá đơn gửi hàng và phân chia doanh thu như sau:

Ga Giáp Bát (là ga xếp hàng theo chiều đi) trực thuộc Côngty vận tải đường sắt là đơn vị ký hợp đồng vận tải được xuất hoá đơn gửi hàngkhi đoàn tầu xuất phát và doanh thu vận tải của đoàn tầu tính theo chiều điđược cho Công ty vận tải đường sắt ký hợp đồng.

- Ga Sóng Thần (là ga xếp hàng theo chiều ngược lại) trựcthuộc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (không phải là đơn vị ký hợpđồng vận tải) nhưng được chia doanh thu cho chiều chạy tầu ngược lại (từ SóngThần đến Giáp Bát) thì được lập hoá đơn gửi hàng khi đoàn tầu xuất phát vàdoanh thu vận tải của đoàn tầu theo chiều ngược lại được tính cho Công ty vậntải hành khách đường sắt Sài Gòn.

2/ Hoá đơn gửi hàng thực hiện theo mẫu số 12 công văn số3510 TCT/AC ngày 13/10/1998 của Tổng cục Thuế vâ thuế suất thuế GTGT áp dụngvới địch vụ vận tải xếp dỡ hàng hoá là 5%.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Đường sắt Việt Nambiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương