BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ----------------------

Số: 1742/TCT-TNCN
V/v: chấm dứt hiệu lực mã số thuế TNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1431/CT-TNCN ngày 09/4/2010 của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) của cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc và rời khỏi Việt Nam. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phu quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn về khai thuế TNCN;

Tại Điểm 1 Mục II Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế hướng dẫn: "Người nộp thuế ... hoặc trước khi chấm dứt toàn bộ các hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, phải có trách nhiệm thông báo bổ sung với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp thuế theo mẫu số 08-MST".

Tại Điểm 1, Điểm 2 Mục III Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày18/7/2007 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn:

" 1. Chấm dứt tồn tại

Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động, hoặc cá nhân chấm dứt tồn tại như chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

2. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan Thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế. ... Cá nhân khi phát sinh nghĩa vụ thuế sau khi đã làm thủ tục đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế mới với cơ quan Thuế để được sử dụng lại mã số thuế đã được cấp trước đây".

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc và rời khỏi Việt Namphải thực hiện quyết toán thuế TNCN và chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Hồ sơ, thủ tục khai quyết toán thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN nêu trên. Các mẫu biểu của hồ sơ quyết toán thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế TNCN.

Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế, cá nhân phải nộp Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST (ban hành theo Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên) và Thẻ mã số thuế cá nhân để chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Khi sử dụng mẫu 08- MST thì cá nhân ghi vào chỉ tiêu: Thông tin đăng ký cũ là: MST hiện thời, Thông tin đăng ký mới là: đóng MST. Bộ phận xử lý tờ khai sau khi xác nhận cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì chuyển thẻ MST cá nhân cho bộ phận đăng ký thuế biết về thực trạng cá nhân kết thúc làm việc tại ViệtNam để thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế TNCN. Nếu cá nhân sau này trở lại việt Nam phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế để được sử dụng lại mã số thuế đã được cấp trước đây.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Đà Nẵng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- BTC;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Tư vấn và xử lý việc chậm bàn giao khi mua đất ? Các loại thuế phải nộp khi mua đất để ở ?