TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1743/GSQL-GQ1V/v chính sách quản lý mặt hàng bột màu vô cơ gốc mica

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Trả lời công văn số 426/HQHNN-NV ngày 4/4/2018 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan vướng mắc về chính sách quản lý mặt hàng bột màu vô cơ gốc mica, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 1249/GSQL-GQ1 ngày 27/4/2018 và số 1438/GSQL-GQ1 ngày 17/5/2018 gửi Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương để trao đổi.

Ngày 7/6/2018, Cục Công nghiệp có công văn số 229/CN-KSLK trả lời. Trong đó nêu rõ: “việc xuất khu khoáng chất mica và các sản phẩm chế biến từ khoáng chất mica, cao lanh nêu tại văn bản số 1438/GSQL-GQ 1 nêu trên của Quý Cục được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 5/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương”. Đề nghị Cục Hải quan Hà Nam Ninh nghiên cứu ý kiến của Cục Công nghiệp tại công văn số 229/CN-KSLK dẫn trên và các văn bản pháp luật hiện hành để thực hiện theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hà Nam Ninh biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn s 1438/GSQL-GQ1 ngày 17/5/2018 và số 229/CN-KSLK ngày 7/6/2018).


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân