BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1743/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hà Nội;
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô Ngọc Khánh.
(P 402 toà nhà Viglacera, Số 1 Đường Láng, Hoà Lạc - Hà Nội)

Trả lời công văn số 40/2009/CV ngày 24/2/2009 của Công tyTNHH thương mại và dịch vụ ô tô Ngọc khánh và công văn số 305/HQHN-NV ngày3/3/2009 của Cục Hải quan Hà Nội về việc xin giải toả cưỡng chế thuế; Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế thì: Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế vềsố thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộpđủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyếtđịnh tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế củacơ quan quản lý thuế. Do đó, yêu cầu Công ty khẩn trương nộp số tiền thuế tiêuthụ đặc biệt còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội, Công tyTNHH thương mại và dịch vụ ô tô Ngọc Khánh biết và thực hiện.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng