BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Phân loại xe ô tô tải chở suất ăn hàng không
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
Trả lời công văn số 742/HQHP-TXNK ngày 20.1.2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc phân loại xe ô tô tải chở suất ăn hàng không của Công ty CP XNK Hàng không nhập khẩu theo tờ khai số 17098/NKD01 ngày 11.11.2013 tại Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ, Cục HQ Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15.11.2012 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; thì:
Xe ô tô tải, nhãn hiệu ISUZU FTR/34, model thùng hàng DT-5005, động cơ diesel, dung tích 7790cc, hàng mới 100%, Nhật xuất năm 2012 (mô tả xe: Buồng lái kín, trên buồng lái có 02 chỗ ngồi (ghế ngồi), trên đồng hồ contermet thể hiện tốc độ tối đa 160km; phía sau là thùng chở hàng kín, có thiết bị nâng thùng chở hàng bằng cơ cấu thủy lực thuộc nhóm 87.04 (- Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel)). Mã số cụ thể tùy theo loại hàng chuyên chở, tổng trọng lượng có tải tối đa của xe.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường