BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1744/BNN-PC
V/v góp ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục An toàn bức xạ và hạt nhân)

Trả lời Công văn số 1179/BKHCN-ATBXHN ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việcgóp ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, saukhi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản nhất trí với nội dungcủa dự thảo thông tư.

2. Một số ý kiến cụ thể về nộidung:

- Đề nghị không sử dụng tiếng nướcngoài khi chưa được dịch sang tiếng Việt, ví dụ conteno (khoản 4 Điều 6), têncác tổ chức như IAEA, WHO (điểm đ khoản 1 Điều 21)

- Khoản 3 Điều 2 về nhân viên bứcxạ: đề nghị thống nhất một cách giải thích vì có sự khác nhau giữa khoản này vàkhoản 1 Điều 28 dự thảo.

- Đề nghị làm rõ quy định tại khoản1 và khoản 4 Điều 9 của dự thảo. Theo khoản 4 Điều 9 của dự thảo, việc kiểmđịnh thiết bị bức xạ phải được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được Bộ Khoa họcvà Công nghệ cấp đăng ký hoạt động dịch vụ này. Như vậy, cơ sở y tế (tại khoản1 Điều 9 dự thảo) thực hiện kiểm định đối với các thiết bị này phải được BộKhoa học và Công nghệ cấp đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định thiết bị bức xạ. Đồngthời tránh hiểu lầm cả cơ sở y tế và tổ chức, cá nhân được cấp đăng ký hoạtđộng dịch vụ đều có quyền kiểm định thiết bị bức xạ.

- Khoản 1 Điều 10 dự thảo cần làmrõ khoảng cách là bao nhiêu để xác định được phòng đặt thiết bị bức xạ… đặt xacác khu đông người…

- Điểm c khoản 1 Điều 21 đề nghịxem xét quy định về việc "hỏi người bệnh để chắc chắn họ không đang mangthai" bởi việc hỏi này không chứng minh tính chính xác, trong khi đốitượng này cần được xem xét đặc biệt khi điều trị bằng bức xạ.

- Khoản 2 Điều 21 đề nghị làm rõchủ thể (Ai?) không được thực hiện hành vi theo quy định tại khoản này.

- Điểm a, Khoản 2 Điều 23 của dựthảo đề nghị xem xét quy định; "mất cắp, mất trộm được chất phóng xạ"

- Tại Chương III: đề nghị bổ sungmột Điều về trách nhiệm của cơ sở y tế hoặc gộp nội dung này vào Điều 26. Cơ sởy tế là nơi thực hiện nhiều nhất hoạt động liên quan tới đảm bảo an toàn bức xạtrong y tế. Nội dung của Điều này bao gồm các nội dung chính như: Đảm bảo đápứng các yêu cầu chung; khái quát các nội dung từ các Điều, ví dụ như điều 19,25…; đưa nội dung Điều 20 về điều trách nhiệm của cơ sở y tế.

3. Về thể thức trình bày:

- Đề nghị xác định cụ thể thời điểmcó hiệu lực thi hành của văn bản theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bàyvăn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệtổng hợp, hoàn chỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu