BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1744/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 606/HQHCM-GSQLngày 04/03/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn đốivới một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Việc thực hiện thủ tục hảiquan điện tử đối với doanh nghiệp chế xuất:

Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫntại công văn số 1544/TCHQ-CCHĐH ngày 28/3/2013, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ ChíMinh nghiên cứu thực hiện.

2. Đối với việc thu lệ phí hảiquan đối với tờ khai luồng xanh:

- Chức năng theo dõi lệ phí trên hệthống KT559 hiện nay đang được xây dựng. Tuy nhiên, trên phân hệ KT559 của hệthống nghiệp vụ hải quan tích hợp (CIS) chưa được bổ sung, Tổng cục Hải quanghi nhận và sẽ hiệu chỉnh trong phiên bản tiếp theo;

- Trường hợp doanh nghiệp khôngthường xuyên làm thủ tục hải quan và đề nghị nộp phí, lệ phí hải quan theo từnglần phát sinh thì cán bộ hải quan in thông báo lệ phí hải quan theo từng lần đểngười khai hải quan nộp theo từng lần phát sinh.

- Về việc xử lý tem lệ phí hải quandoanh nghiệp đã mua nhưng chưa dùng hết: Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhhướng dẫn cán bộ hải quan thu hồi tem và vào chương trình KT559 cập nhật giảmsố thu lệ phí phải thu tương ứng tem lệ phí hải quan đã thu hồi.

3. Đối với vấn đề lấy mẫu:

a. Đối với việc lấy mẫu nguyênliệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất,Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Khi người khai hải quan đăng kýdanh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan(gọi tắt là hệ thống) tự động xác định nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cần lấymẫu. Trong giai đoạn hệ thống chưa thực hiện tự động hoặc hệ thống không tựđộng xác định được nguyên liệu, vật tư cần lấy mẫu thì thực hiện theo hướng dẫndưới đây:

- Công chức tiếp nhận thực hiệnkiểm tra sơ bộ, xác định và đề xuất lãnh đạo chi cục phê duyệt danh mục nguyênliệu, vật tư nhập khẩu cần lấy mẫu;

- Căn cứ vào danh sách lấy mẫu đãđược lãnh đạo chi cục phê duyệt, hệ thống sẽ yêu cầu lấy mẫu trong trường hợpcụ thể khi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan điện tử.

b. Đối với việc lấy mẫu các loạihình khác: thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

4. Đối với việc bổ sung chứcnăng phân công trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan:

Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ bổsung các chức năng phân công trong phiên bản tiếp theo.

5. Đối với việc thanh khoản đốivới hàng gia công, sản xuất xuất khẩu (SXXK):

- Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh hướng dẫn các Chi cục và doanh nghiệp thực hiện thanh khoản trên hệ thốngxử lý dữ liệu điện tử hải quan khi thực hiện đăng ký tờ khai hải quan theophương thức điện tử.

- Về vướng mắc lấy thông tin tờkhai đã qua khu vực giám sát trên hệ thống:

+ Để tạo thuận lợi cho việc lấythông tin tờ khai đã qua khu vực giám sát phục vụ thanh khoản hàng gia công vàSXXK, Tổng cục Hải quan đã xây dựng chức năng xác nhận hàng đã qua khu vực giámsát trên hệ thống CIS. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn cán bộvào chức năng xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên hệ thống CIS để thựchiện việc lấy thông tin tờ khai đã qua khu vực giám sát trên hệ thống.

+ Trong thời gian tới, Tổng cục Hảiquan sẽ nghiên cứu, thiết kế để lấy thông tin từ cửa khẩu một lần cho nhiều tờkhai trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

6. Đối với nội dung vướng mắc vềthời gian thực hiện TTHQĐT:

Tổng cục Hải quan sẽ áp dụng quảnlý rủi ro đối với những tờ khai HQĐT ngoài giờ hành chính.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (t/h);
- Ban QLRR (để phối hợp);
- Cục CNTT (để phối hợp);
- Cục Thuế XNK (để biết);
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh