BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1744/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Cửa Đạt

Trả lời công văn số 392CV/CĐ-TCKT ngày 10/4/2006 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cửa Đạt về thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Công ty Việt Nam, hoạt động kinh doanh không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định tại Mục II phần B Mục II Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính.

Đối với hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo các dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, đào tạo vận hành, chạy thử mà trong hợp đồng tách riêng được giá trị phần dịch vụ thì việc áp dụng tỷ lệ thuế GTGT, thuế TNDN khi xác định số thuế GTGT, TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế GTGT, TNDN của từng hoạt động kinh doanh. Trường hợp không tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN chung là 2% cho toàn bộ giá trị hợp đồng, tỷ lệ thuế GTGT áp dụng đối với ngành nghề kinh doanh có mức thuế suất cao nhất cho toàn bộ hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến