BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1744/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế đối với trường bán công

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 243/CT-THDT ngày02/02/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc quản lý thuế đối với cơ sở giáodục ngoài công lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

l/ Chính sách thuế đối với trường bán công:

Khoản l mục I Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006hướng đẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 về chính sách khuyến khíchphát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hướng dẫn:

“1. Các cơsở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong lĩnhvực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá thông tin... bao gồm:

a). Các cơ sở được thành lập và hoạt động theo quy định tạiNghị định số 53 Chính phủ, bao gồm cơ sở dân lập và cơ sở tư nhân (hoặc tư thụcđối với giáo dục - đào tạo), hoạtđộng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo...

b). Các cơ sở ngoài công lập đã được thành lập và hoạt độngtheo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ.”

Điều 4 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 quy định:

Các hình thức ngoài công lập:

1. Bán công: Là cơ sở đượcc thành lập trên cơ sở liên kếtgiữa tổ chức Nhà nước và các tổ chức không phải tổ chức Nhà nước, thuộc mọithành phần kinh tế hoặc cá nhân theo các phương thức: thành lập mới, chuyểntoàn bộ hoặc một phần từ đơn vị công lập để cùng đầu tư xây dụng cơ sở vậtchất, quản lý điều hành mọi hoạt động theo quy định của pháp luật..”

Căn cứ các quy định trên, trường bán công là một loại hìnhcủa trường ngoài công lập thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế theo quy định củapháp luật. Trường hợp các trường bán công chưa kê khai, nộp thuế thì được xử lýtheo hướng dẫn tại công văn 4242/TCT-TPCTN ngày 15/11/2006.

2/ Hiệu lực thi hành của Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày0l/03/2000:

Điểm 1, mục XIV Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006nêu trên đã hướng dẫn:“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày1/3/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sởngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.”

Căn cứ hướng dẫn trên, kể từ ngày Thông tư số91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 có hiệu lực thi hành thì Thông tư số18/2000/TT-BTC ngày 01/03/2000 không còn hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương