BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1745/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT bán hàng cho Doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam tại Hải Dương.
(Địa chỉ: KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 410/CV-SLV ngày 31/3/2010 của Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu Logistics ViệtNam tại Hải Dương về việc hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT bán hàng cho doanhnghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề Doanh nghiệp hỏi, đã được quyđịnh cụ thể tại khoản 8 Điều 112; Điều 120 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu. Đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam tại Hải Dương nghiên cứu và thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánhCông ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam tại Hải Dương được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông