BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1745/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Hội AMIS FRANCE - VIỆT NAM.
(Đ/c: 28/tổ 41 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1510/CV /Ttr-AMISFVN ngày 25/3/2013 của Hội AMIS FRANCE - VIỆT NAM vềviệc đề nghị xét miễn thuế hàng nhập khẩu mang mục đích nhân đạo. Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c (c.2), Khoản 4 Điều105, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì: Hàng hóa nhập khẩulà quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa họcthuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp Hội Amis France - Vietnamphối hợp với Công ty Unimex nhập khẩu 01 lô hàng rượu vang Bordeaux từ Pháp vềViệt Nam và bán hàng ra thị trường để thu lợi nhuận, đóng góp để làm nguồn tàitrợ cho các hoạt động nhân đạo không thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhậpkhẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để HộiAMIS FRANCE - VIỆT NAM được biết và thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thuế theoquy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục HQ Quản lý hàng ĐT-GC Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng