BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1746/TCHQ-GSQL
V/v cấp phép cho PTVT TN-TX,TX-TN vì mục đích phi thương mại

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 279/HQBP-NV đề ngày 06/4/2011 của CụcHải quan tỉnh Bình Phước về việc cấp giấy phép cho phương tiện vận tải tạmnhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập vì mục đích phi thương mại, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1) Về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép liên vận:

- Căn cứ khoản 2 Điều 2 Hiệp định vận tải đường bộ ký giữaChính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia thì cơ quan cóthẩm quyền của Việt Nam là Bộ Giao thông vận tải và cơ quan được ủy quyền củaBộ Giao thông vận tải;

- Căn cứ Điều 7 Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/07/2010của Bộ Giao thông vận tải thì cơ quan cấp giấy phép cho xe ô tô phi thương mạicủa Việt Nam gồm Tổng cục đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước hướng dẫn các cơ quan,tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền qui địnhtại Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/07/2010 để được cấp giấy phép liênvận, thực hiện đúng theo nội dung hướng dẫn tại Qui trình thủ tục hải quan banhành kèm Quyết định số 202/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan.

2) Về kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép xe công vụ,xe của các doanh nghiệp Việt Nam, xe của các doanh nghiệp có giấy phép đầu tưtại Campuchia và Lào mang biển kiểm soát Campuchia, Lào do công dân Việt Namđiều khiển tạm nhập-tái xuất, tạm xuất tái-nhập qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư vàcửa khẩu quốc gia Hoàng Diệu, cửa khẩu Tà Vát. Đề nghị Cục Hải quan Bình Phướcbáo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Giao thông vận tải về nội dungtrên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Phước biết vàthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Phước (để phối hợp);
- Bộ GTVT (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh