BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1746/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu mặt hàng thùng cách nhiệt

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 102/HQCM-NV ngày 06/3/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Cà Mau về việc thuế nhập khẩu mặt hàng thùng cách nhiệt để phục vụcho ngành chế biến thuỷ sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.6.3, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, thì: Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụtùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộvới thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm 1.6.1và 1.6.2 được miễn thuế nhập khẩu.

Do đó, trường hợp Dự án đầu tư mở rộng nhà máy chế biến thuỷsản xuất khẩu Quốc Việt của Công ty TNHH KD CB thuỷ sản và xuất nhập khẩu QuốcViệt được UBND tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 06/CN-UBND ngày15/3/2006, nếu thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụlục I hoặc II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 củaChính phủ. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cà Mau, kiểm tra thực tế tại dây chuyềnsản xuất của Công ty, nếu xác định mặt hàng thùng cách nhiệt để sử dụng đồng bộtrong dây chuyền công nghệ phục vụ cho ngành thuỷ sản, thì xem xét xử lý miễnthuế cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải cam kết sử dụng đúng mục đích đượcmiễn thuế, nếu sử dụng sai mục đích thì sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quyđịnh của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cà Maubiết, thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ - XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông