BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------
V/v: Gia hạn nộp thuế GTGT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Tứ Đỉnh
(Tổ 7, phố Cầu Mây, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai)
Trả lời công văn số 06/CV-TĐ ngày 12/02/2014 của Công ty cổ phần Tứ Đỉnh về việc hoãn nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sản xuất xuất khẩu, vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế:
Căn cứ quy định tại điểm c.3 khoản 1 Điều 20 và điểm b khoản 2 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC , trường hộp Công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất xuất khẩu nhưng sản phẩm sản xuất ra xuất khẩu ngoài thời hạn nộp thuế thì Công ty phải kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định (áp dụng cho cả trường hợp đã nộp thuế nhập khẩu trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng) và phải tính, nộp tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực xuất khẩu sản phẩm hoặc đến ngày thực nộp thuế (nếu ngày thực nộp thuế trước ngày thực xuất khẩu sản phẩm). Trường hợp việc xuất khẩu ngoài thời hạn quy định là do phía khách hàng nước ngoài, thì không tính và không phải nộp tiền chậm nộp thuế.
2. Về gia hạn nộp thuế (hoãn nộp thuế):
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ thì: "Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong các trường hợp sau đây:
a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;
Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh;
c) Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước;
d) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày; các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác."
Với thực trạng tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng và thuế giới nói chung trong mấy năm gần đây thì khó khăn của Công ty cũng là khó khăn chung của nhiều ngành nghề khác, không phải là khó khăn đặc biệt. Vì vậy, trường hợp của Công ty cổ phần Tứ Đỉnh không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế (hoãn nộp thuế). Do đó, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Tứ Đỉnh biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai