BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 17479/BTC -TCHQ
V/v: hướng dẫn làm thủ tục đối với tài sản duy chuyển của Việt Kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện quy định tại Luật cư trú,ngày 01/7/2007, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 hướng dẫnthực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú,theo đó người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng hộ chiếu Việt nam trở vềnước sinh sống được đăng ký thường trú ngay tại Công an quận, huyện, thị xã vàđược cấp Sổ hộ khẩu như đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước, khôngphải làm thủ tục hồi hương. Do vậy, hiện nay đối tượng người Việt nam định cư ởnước ngoài trở về định cư ở Việt Nam gồm 2 trường hợp sau:

I -Trường hợp người ViệtNam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương thuộc diện không có hộ chiếu hoặc giấytờ thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị nhưng có Giấy xác nhận đăng ký côngdân do cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài cấp hoặc Giấy chứng nhận có quốctịch Việt Nam do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan đạidiện Việt Nam ở nước ngoài cấp (sử dụng hộ chiếu nước ngoài) trở về nước sinhsống thì vẫn làm thủ tục hồi hương theo Quyết định 875/TTg ngày 21/11/1996 củaThủ tướng Chính phủ, khi làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô tài sản duy chuyển thựchiện theo các điều kiện quy định tại Thông tư liên Bộ Thương mại - Tổng cục Hảiquan số 27/2001/BTM-TCHQ ngày 06/12/2001 (trường hợp này Bộ Công an vẫn cấpQuyết định hoặc giấy báo tin cho phép trở về định cư ở Việt Nam).

II -Trường hợp người ViệtNam định cư ở nước ngoài sử dụng hộ chiếu Việt Nam trở về nước sinh sống (đối tượngđiều chỉnh bởi Thông tư 06/2007/TT-BCA-C11 nêu trên), không làm thủ tục hồi hươngtức là Bộ Công an không cấp Quyết định hoặc giấy báo tin cho phép trở về địnhcư ở Việt Nam như trước đây. Khi làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô tài sản di chuyển,đối chiếu với quy định tại Thông tư Liên Bộ số 27/2001/BTM-TCHQ thì không cóquyết định của Bộ Công an cho phép về định cư ở Việt Nam. Trong khi chờsửa đổi, bổ sung Thông tư Liên Bộ số 27/2001/BTM-TCHQ và sau khi trao đổi thốngnhất với các Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương, Bộ Tài Chính hướngdẫn làm thủ tục đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộchiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị về nước thường trú nhưsau:

1/ Khi làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô phải xuất trình các giấy tờ thay thế Quyết định hồi hương của Bộ công an:

- Hộ chiếu Việt Nam (hoặc giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam) có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của lực lượng kiểm soát tạicửa khẩu;

- Số hộ khẩu do Công an Việt Namcấp (kèm theo bản sao có công chứng để lưu hồ sơ);

- Giấy tờ chứng minh đã được phíanước ngoài cho phép thường trú hoặc cư trú vĩnh viễn hoặc vô thời hạn (bản dịchcó công chứng).

Các điều kiện khác thực hiện theoThông tư liên tịch Thương mại - Tổng cục Hải quan số 27/2001/BTM-TCHQ ngày06/12/2001.

2/ Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơicấp giấy phép có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc nhập khẩu xe ô tô của đốitượng này để đảm bảo đúng đối tượng, đúng định mức quy định, Khi cấp giấy phépcho đối tượng nào thi gửi 01 bản về Tổng cục (qua Vụ Giám sát quản lý) để theodõi chung.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan các tỉnh , thành phố biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung