BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1748/BGTVT-KCHT
V/v: Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN7887:2008 về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ;
- Tổng Công ty TVTK GTVT;
- Viện Khoa học và Công nghệ GTVT.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7887:2008 "Màng phản quangdùng cho báo hiệu đường bộ" đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố theoquyết định số 166/QĐ-BKHCN ngày 16/6/2008 thay thế Tiêu chuẩn ngành 22TCN285-2002"Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử sơn tín hiệu giao thông lớp phủ phảnquang trên biển báo hiệu".

Nhằm nâng cao chất lượng biển báo hiệu đường bộ, góp phầnđảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, Bộ Giaothông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải, các BanQuản lý dự án thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Các dự án đường bộ do Bộ GTVT thực hiện đầu tư và làm Chủđầu tư đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư đã phân cấp uỷ quyền cho Cục Đườngbộ Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án thuộc Bộ thực hiệnđầu tư khi chưa làm hạng mục biển báo thì áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN7887:2008.

2. Các dự án do Cục Đường bộ VN, Sở GTVT là Chủ đầu tư cũng ápdụng tiêu chuẩn TCVN 7887:2008.

3. Đối với các công trình đường bộ trong giai đoạn khai thácnhưng màng phản quang chưa áp dụng theo TCVN 7887:2008, Cục Đường bộ Việt Nam vàcác Sở Giao thông vận tải cần có kế hoạch, lộ trình thay thế để tăng cường đảmbảo an toàn giao thông đường bộ./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng;
- Văn phòng UBATGT Quốc gia;
- Các Vụ: KHĐT, ATGT, KHCN, VT;
- Cục QLXD và CLCTGT;
- Lưu VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức