BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1748/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án tại các địa phương

Hà Nội ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Côngvăn số 178/TTg-KTN ngày 28 tháng 01 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụngđất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án tại cácđịa phương. Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5năm (2011-2015) cấp tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt và các quy định tại Điều31 Luật Đất đai năm 2003; Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Nghị địnhsố 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Bộ Tàinguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chỉ đạo việc tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trênđịa bàn báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn mỗi năm thành 02 đợt: Đợt 1 trước ngày 30 tháng 6 và Đợt 2 trước ngày 30tháng 11 để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi quyết địnhchuyển mục đích sử dụng đất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CQHĐĐ)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển