BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1748/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc đối với dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất cho tàu nước ngoài tại các cảng biển quốc tế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn ngày 15/3/2013 của Công ty TNHH giao nhận hàng hóa E.I về việc nêu tạitrích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua Tổng cục Hải quanđã có công văn số 514/TCHQ-GSQL ngày 21/01/2013 và công văn số 1174/TCHQ-GSQLngày 07/3/2013 trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH giaonhận hàng hóa E.I về thủ tục hải quan đối với mặt hàng dầu nhờn gửi kho ngoạiquan xuất cho tàu biển nước ngoài có lịch trình chạy tuyến quốc tế, tại cáccảng biển quốc tế, theo đó: Dầu nhờn dùng cho máy thủy gửi kho ngoại quan đượcxuất cho tàu biển nước ngoài có lịch trình chạy tuyến quốc tế, neo đậu tại cáccảng biển quốc tế với điều kiện phải làm thủ tục xuất cảnh tại các cảng biểnquốc tế, không chuyển cảng chạy trong nội địa.

Do vậy đề nghị Cục Hải quan thànhphố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan KCX Linh Trung căn cứ hướng dẫn tạicác công văn dẫn trên, làm thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quanđến cảng biển quốc tế nơi tàu biển nước ngoài neo đậu cho Công ty TNHH giaonhận hàng hóa E.I.

Quá trình thực hiện nếu có vướngmắc vượt thẩm quyền, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kịpthời về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH giao nhận hàng hóa E.I
đ/c: 182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh