BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------------------
V/v: Hoàn thiện khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Bộ Nội vụ tổ chức triển khai biên soạn tài liệu dùng để bồi dưỡng công chức Văn hóa - Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công biên soạn tài liệu để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức thực hiện các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.
Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã chủ trì và phối hợp triển khai xây dựng chương trình khung và đã có sự tham gia ý kiến của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố. Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và các đồng chí trong Ban soạn thảo tài liệu nghiên cứu và có ý kiến hoàn thiện lần cuối để trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trước khi tổ chức biên soạn tài liệu.
Theo yêu cầu của Chính phủ, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xây dựng chương trình, ngoài các nội dung về quy định thống nhất của pháp luật, cần nghiên cứu đề xuất nội dung đào tạo, bồi dưỡng mang tính chất đặc thù riêng đối với cấp xã vùng đồng bằng, miền núi, trung du và dân tộc (điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội, đặc thù địa lý…).
Bộ đề nghị các đơn vị có ý kiến và gửi gấp ý kiến về Bộ (qua Vụ tổ chức cán bộ) trước ngày 08/6/2011 để kịp tiến độ quy định của Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TCCB.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương