BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1749/TCHQ-GSQL
V/v nơi đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Công ty CP - TM Nguyên Bình
 (Đ/c: 1C5, Cư Xá 304, Điện Biên Phủ, P 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM)

Trả lời công văn số 17/2009/CV-Cty ngày 20/03/2009 của Côngty CP - TM Nguyên Bình về đề nghị cho phép Công ty được đăng ký danh mục hànghoá nhập khẩu miễn thuế tại nơi Công ty thành lập Chi nhánh, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Tại điểm 2, mục I, phần D, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày14/06/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về địa điểm đăng ký Danh mục hàng hoánhập khẩu miễn thuế, theo đó nơi đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế được thựchiện tại Cục Hải quan nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc gần trụ sởchính của doanh nghiệp (trong trường hợp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chínhkhông có Cục Hải quan).

Do vậy, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2,mục I, phần D, Thông tư 59/2007/TT-BTC nêu trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh