BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174TCT/NV6
V/v giảm giá cho khách hàng

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

Trả lời công văn số 99/MPSG ngày 11/12/25002 của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn hỏi về việc giảm giá cho khách hàng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.6, Mục IV, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: “Hàng hoá, dịch vụ bán áp dụng hình thức giảm giá thì giá bán ghi trên hoá đơn là đã được giảm.

Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Hoá đơn phải ghi rõ giảm giá hàng hoá bán ra của các hoá đơn nào”.

Theo quy định trên thì: Công ty thực hiện chính sách giảm giá bán cho khách hàng theo các hình thức giảm giá trực tiếp cho từng lần mua hàng, khi ghi hoá đơn thì phải ghi theo giá đã được giảm. Nếu Công ty thực hiện chính sách giảm giá theo số lượng, doanh số hàng hoá theo tháng, quý, năm thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Hoá đơn phải ghi rõ giảm giá hàng hoá bán ra của các hoá đơn nào.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương