BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 175/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn xác định chi phí đối với chi phí thuê tàu thuyền, xà lan di chuyển trên biển

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2008

Kínhgửi: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế DK

Trả lời văn bản số 040- 08/DKngày 19/8/2008 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế DK hỏi về chi phí máy thicông đối với tàu thuyền, xà lan di chuyển trên biển, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau :

Chi phí thuê tàu, xà lan để vậnchuyển vật tư được phân bổ vào giá vật tư và tính vào chi phí trực tiếp (chiphí vật liệu) trong chi phí xây dựng công trình.

Đối với chi phí thuê tàu, xà lanđể vận chuyển thiết bị và lực lượng lao động từ đất liền ra đảo và ngược lạiđược tính vào chi phí khác trong chi phí xây dựng công trình (theo quy định tạiThông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quảnlý chi phí xây dựng công trình).

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kếDK căn cứ ý kiến trên, trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quyđịnh./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th7).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Văn Khôi