TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH DDB Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, 246 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311881262

Trả lời văn bản số 004/2014/CST ngày25/06/2014 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định về khai thuế,quyết toán thuế:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộcdiện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thunhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục,hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế. Nguyên tắc khai thuế đối với mộtsố trường hợp cụ thể:

1. Khai thuế đối với tổ chức, cánhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhậpkhấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trongtháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thunhập cá nhân thì không phải khai thuế.

c) Tổ chức, cá nhân trả thu nhậpthuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừthuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thunhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷquyền.

2. Khai thuế đối với cá nhân cư trúcó thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh

a) Cá nhân cư trú có thu nhập từtiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế bao gồm:

a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từtiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tạiViệt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế thực hiện khai thuế trực tiếpvới cơ quan thuế theo quý.

a.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từtiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thực hiện khaithuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

c) Cá nhân cư trú có thu nhập từtiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu cósố thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừthuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:

d) Cá nhân có thu nhập từ tiềnlương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuếthay trong các trường hợp sau:

d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiềnlương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vịvà thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cảtrường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiềnlương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thunhập khác theo hướng dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.

đ) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉthực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương,tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

…”

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 c ủa Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế:

Trường hợp Công ty theo trình bày cóngười nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế, nhận thunhập tiền lương, tiền công do Công ty ở mẹ ở nước ngoài trả thông qua Công ty,thì hàng tháng hoặc quý (nếu thuộc trường hợp khai thuế theo quý) Công ty thựchiện kê khai, khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-TNCN đối với khoản tiền Côngty thực chi trả cho cá nhân người nước ngoài. Kết thúc năm nếu cá nhân ngườinước ngoài trong năm tính thuế chỉ có phát sinh thu nhập do Công ty chi trả thìđược ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế thay, nếu có phát sinh thu nhập từ 2nơi thì cá nhân này phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế (trường hợpnày Công ty không được nhận ủy quyền quyết toán thay, khi quyết toán thuế Côngty chỉ thống kê số thu nhập đã chi trả và số thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhânngười nước ngoài này).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng TNCN;
- Lưu: VT, TTHT.
4194-313886/2015-ntn.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga