TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/GSQL-GQ2
V/v xuất khẩu quân trang theo hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 629/HQTPHCM-GSQLngày 6/3/2013, công văn số 668/HQTPHCM-GSQL ngày 7/3/2013 của Cục Hải quanthành phố Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về việc thực hiện hợp đồng gia công,sản xuất hàng xuất khẩu đối với lô hàng áo quân dụng, dây đai quân dụng theohợp đồng gia công, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo Quyết định số 80/2006/QĐ-BQP ngày 09/05/2006 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006 của Chính phủ thì mặt hàng quân dụng, quân phụcđang sử dụng cho các lực lượng vũ trang là mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhậpkhẩu.

Căn cứ quy định tại Quyết định nàythì Công ty TNHH Moutech không được thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu sangĐức lô hàng quần áo quân dụng, dây đai quân dụng và cũng không được phép nhậpkhẩu vải có màu sắc và hoa văn chỉ dùng để may quần áo cho các lực lượng vũtrang.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghịdoanh nghiệp có ý kiến với Bộ Quốc phòng để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và trả lời cho doanhnghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính