BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 175/TCT-CS
V/v hướng dẫn các nội dung chính sách mới tại Thông tư thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2009

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đãban hành Thông tư số 130/2008/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.Tiếp theo công văn số 2252/TCT-CS ngày 13/6/2008 phổ biến những nội dung mớicủa Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN, để giúp cán bộ thuế và người nộp thuế nắmbắt kịp thời những thay đổi, bổ sung trong chính sách thuế thu nhập doanhnghiệp, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế khẩn trương phổ biến, thông báo chocán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý về nội dungsửa đổi tại Luật thuế mới, đồng thời nhấn mạnh vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. Về doanh thu: Thời điểmxác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế quy định chi tiết thêm như sau:

Trường hợp thời điểm lập hoá đơnxảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu đượctính theo thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợp khác theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Về các khoản chi được trừvà các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Tại Luật thuế TNDN mới không quyđịnh cụ thể cả các khoản chi được trừ và các khoản chi không được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế mà chỉ quy định điều kiện để xác định khoản chi đượctrừ và liệt kê cụ thể các khoản chi không được trừ. Về nội dung cụ thể khoảnchi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được quy định cụthể tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC tuy nhiên có 1 số khoản chi phí không đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế thay đổi so với hiện hành như sau:

- Phần trích khấu hao tương ứngvới phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗngồi trở xuống mới đăng ký sử dụng và hạch toán trích khấu hao tài sản cố địnhtừ ngày 1/1/2009 (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch vàkhách sạn); phần trích khấu hao đối với tài sải cố định là tàu bay dân dụng vàdu thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hànhkhách, khách du lịch.

- Chi nguyên liệu, vật liệu,nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý. Mức tiêu haohợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sảnxuất, kinh doanh do doanh nghiệp tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựngtừ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông báo cho cơ quan thuế quản lýtrực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mứctiêu hao được xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp trong thời gian sản xuất kinhdoanh có điều chỉnh bổ sung mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu,năng lượng, hàng hoá thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lýtrực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ quan thuế việc điềuchỉnh, bổ sung mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

- Chi tiền lương, tiền công vàcác khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơquyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lậpquỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảmviệc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mứcdự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lươngthực hiện.

- Phần chi trang phục bằng hiệnvật cho người lao động không có hoá đơn; phần chi trang phục bằng hiện vật chongười lao động vượt quá 1.500.000 đồng/người/năm; phần chi trang phục bằng tiềncho người lao động vượt quá 1.000.000 đồng/người/năm.

- Phần chi phí trả lãi tiền vayvốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổchức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Namcông bố tại thời điểm vay.

- Phần chi quảng cáo, tiếp thị,khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết hội nghị; chi hỗ trợtiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, chi báo biếu, báo tặng củacơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượtquá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập.

Mức giới hạn 15% trong 3 năm đầuchỉ áp dụng đối với doanh nghiệp mới thành lập được cấp giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh kể từ ngày 01/01/2009, không áp dụng đối với doanh nghiệp được thànhlập mới do hợp nhất, chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp,chuyển đổi sở hữu.

- Khoản tài trợ, trừ khoản tàitrợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa chongười nghèo theo quy định của pháp luật.

3. Quy định mới về trích lậpQuỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và được trừ vào thu nhậptính thuế trước khi xác định thuế TNDN.

- Doanh nghiệp được thành lập,hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhậptính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ pháttriển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định mứctrích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định trước khi tính thuếthu nhập doanh nghiệp. Hàng năm nếu doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triểnkhoa học công nghệ thì doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ pháttriển khoa học công nghệ và kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào tờkhai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo việc sử dụng Quỹ phát triểnkhoa học công nghệ được nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Trong thời hạn 5 năm, kể từkhi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặcsử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phảinộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhậpđã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãiphát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Số tiền sử dụng không đúng mụcđích thì sẽ không được tính vào tổng số tiền sử dụng cho mục đích phát triểnkhoa học và công nghệ.

4. Về thuế suất

- Hạ mức thuế suất chung từ 28%xuống 25%

- Đối với hoạt động tìm kiếm,thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợpvơi từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Tài nguyên quý hiếm khác baogồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm.

5. Quy định mới về nơi nộpthuế

- Doanh nghiệp nộp thuế tại nơicó trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộchoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa bànnơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì số thuế được tính nộp theo tỷ lệ chi phígiữa nơi có cơ sở sản xuất và nơi có trụ sở chính. Việc phân cấp, quản lý, sửdụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Số thuế thu nhập doanh nghiệptính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạchtoán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trongkỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chiphí của doanh nghiệp.

- Tỷ lệ chi phí được xác địnhbằng tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc vớitổng chi phí của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có các cơsở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương, số liệu để xác định tỷ lệ chiphí của trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do doanh nghiệptự xác định căn cứ theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008và tỷ lệ này được sử dụng ổn định từ năm 2009 trở đi.

Thông tư cũng hướng dẫn thủ tụcluân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và cơ quan thuế trong trường hợp này

6. Quy định mới về thu nhậptừ chuyển nhượng chứng khoán:

Thu nhập từ chuyển nhượng chứngkhoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toànbộ số chứng khoán của doanh nghiệp đã tham gia đầu tư chứng khoán cho một hoặcnhiều tổ chức cá nhân khác.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứngkhoán bao gồm: chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loạichứng khoán khác theo quy định.

Thu nhập tính thuế từ chuyểnnhượng chứng khoán trong kỳ được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giámua của chứng khoán chuyển nhượng, trừ (-) các chi phí liên quan đến việcchuyển nhượng.

7. Thu nhập từ chuyển nhượngbất động sản:

Thu nhập từ chuyển nhượng bấtđộng sản bao gồm cả bao gồm thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượngquyền thuê đất, cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theoquy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay chưa có kết cấu hạtầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất. Bỏ quy định thu bổ sung theo biểuluỹ tiến đối với thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyềnthuê đất và thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuêđất chuyển sang nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Thu nhập từ chuyển nhượng bấtđộng sản phải kê khai riêng và nộp thuế TNDN theo mức thuế suất 25%; nếu doanhnghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sảnkhông thuộc diện ưu đãi thuế và nếu có lỗ thì chỉ được bù trừ với lãi từ hoạtđộng này trong 5 năm tiếp theo mà không được bù trừ với lãi từ các hoạt độngkinh doanh khác.

8. Về ưu đãi thuế

a) Quy định mới về thu nhập miễnthuế: Được miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hànghoá, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật người sau cainghiện ma tuý, người nhiễm HIV tính bình quân trong năm có người lao động thuộcdiện trên chiếm từ 51% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm củadoanh nghiệp.

b) Về thuế suất ưu đãi: Hiệnhành áp dụng 3 mức thuế suất ưu đãi là 10%, 15% và 20%, nay bỏ mức 15%, thu hẹpdiện ưu đãi để được hưởng các mức 10% và 20%. Bỏ thuế suất ưu đãi đối với doanhnghiệp mới thành lập trong Khu công nghiệp, doanh nghiệp có sử dụng nhiều laođộng và một số ngành thuộc danh mục lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư quy địnhtại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế XH đặcbiệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế XH khó khăn được thực hiện theodanh mục ban hành kèm theo NĐ số 124/2008/NĐ-CP .

c) Về thời gian miễn, giảm thuế:

- Vẫn áp dụng mức tối đa miễnthuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo nhưng thu hẹp danh mục địa bàn vàngành nghề, chỉ ưu tiên ngành nghề đặc biệt khuyến khích đầu tư và địa bàn cóđiều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Thời gian miễn thuế, giảm thuếđược tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự ánđầu tư; Trường hợp doanh nghiệp chưa có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu,thì thời gian miễn giảm thuế tính từ năm thứ tư kể từ năm đầu tiên có doanh thutừ dự án đầu tư.

Theo cách tính về thời gian miễngiảm thuế quy định tại Luật thuế mới thì sẽ có các trường hợp sau:

+ Trường hợp không có thu nhậpchịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễnthuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

+ Đã có doanh thu nhưng chưa đủ3 năm mà doanh nghiệp đã có thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn thuế, giảmthuế được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế; trường hợp không có thunhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gianmiễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

+ Tính đến ngày 1/1/2009 màdoanh nghiệp đã có doanh thu từ 3 năm trở lên thì thời gian miễn thuế, giảmthuế được tính bắt đầu từ năm tính thuế 2009.

- Bỏ ưu đãi về thời gian miễngiảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với: doanh nghiệp mới thành lập trong Khucông nghiệp, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động và một số ngành thuộc danhmục lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư quy định tại nghị định số 108/2006/NĐ-CP ;doanh nghiệp sản xuất mới thành lập; doanh nghiệp di chuyển địa điểm ra khỏi đôthị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; doanh nghiệp có cácdự án đầu tư mở rộng.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mởrộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang vàtrong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởngthời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêmtừ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đâyvề thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải có thông báo với cơ quan thuếcác dự án đầu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khaiquyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2008.

Bổ sung không áp dụng ưu đãithuế TNDN đối với:

- Thu nhập khác.

- Thu nhập từ hoạt động tìmkiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác.

- Thu nhập từ hoạt động kinhdoanh trò chơi có thưởng, cá cược theo quy định của pháp luật.

- Thu nhập từ hoạt động khaithác khoáng sản.

9. Về hiệu lực thi hành:Thông tư áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2009.

Trong quá trình thực hiện, nếuphát sinh vướng mắc, đề nghị các Cục thuế phản ánh về Tổng cục Thuế để đượcgiải quyết kịp thời./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương