TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế Hoàng Cường.
(Số 115 Nguyễn Thái Học-Phường Cửa Nam-Q.Hoàn Kiếm-TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 10B/ 2011/CT-HTngày 31/12/2011 của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế Hoàng Cườngvề việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trênhệ thống KT559 ngày 22/02/2012 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm15h06 phút ngày 22/02/2012, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế HoàngCường, MST: 0102906097 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quanđến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trường hợpxác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trườnghợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thìkịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuếcủa Công ty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thôngbáo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty tạiđơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này,nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thànhphố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đếnhoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phóng hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngàykể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không có cáckhoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đếnngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thôngbáo để Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế Hoàng Cường và Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn