BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1750 /BXD-KTXD
V/v cách tính chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Trung tâm Vệ tinh Quốcgia

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 162/TTVTQG ngày15/7/2014 của Trung tâm Vệ tinh Quốc gia về cách tính chi phí tư vấn đầu tư xâydựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Sau khixem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tưxây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009của Bộ Xây dựng được xây dựng trên cơ sở phân loại, phân cấp công trình theoNghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượngcông trình xây dựng. Vì vậy, khi vận dụng định mức này để xác định chi phí tưvấn đầu tư xây dựng công trình (chi phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán)thì việc phân loại công trình phải thực hiện theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CPcụ thể:

- Các công trình từ 1 đến 5 nêu tại văn bản số162/TTVTQG (Trung tâm điều hành, trung tâm điều khiển và ứng dụng vệ tinh; trungtâm lắp ráp, tích hợp và thử nghiệm vệ tinh; trung tâm nghiên cứu và phát triển;trung tâm năng lượng và tiện ích; xưởng chế tạo) thuộc loại công trình côngnghiệp;

- Các công trình 6, 9 (Bể chứa nước và trạm bơm; hệthống kỹ thuật ngoài nhà) thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Các công trình 7,8 (Nhà để xe; nhà bảo vệ) thuộcloại công trình dân dụng.

2. Chi phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán xácđịnh trên cơ sở chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được phê duyệtnhân với định mức công bố tại Quyết định 957/QĐ-BXD theo từng công trình là phùhợp.

Trung tâm Vệ tinh Quốc gia căn cứ ý kiến trên để thựchiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD(Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh