BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1750/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục trao trả xe mang biển số Lào

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công anThành Phố Hà Nội

Ngày 19/03/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành PhốHà Nội có đề nghị Tổng cục Hải quan giúp đỡ hướng dẫn làm thủ tục trao trả xe ôtô mang biển số Lào do Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thành Phố Hà Nội tạmgiữ, Tổng cục Hải quan xin có ý kiến như sau:

- Về thủ tục để trao trả xe cho chủ sở hữu: Đề nghị Cơ quanCảnh sát điều tra - Công an Thành Phố Hà Nội căn cứ vào các qui định hiện hànhvà kết quả xác minh giấy tờ, nguồn gốc và chủ sở hữu xe ô tô để thực hiện thủtục trao trả xe cho chủ xe.

- Theo khoản 2.2 "Thoả thuận Hà Nội năm 2007",phương tiện được tạm nhập tái xuất vào mỗi nước trong thời hạn 30 ngày và đượcphép gia hạn một lần với thời hạn không quá 10 ngày trong trường hợp bất khảkháng hoặc vì lý do khách quan. Việc gia hạn nêu trên thuộc thẩm quyền Bộ Giaothông vận tải, trường hợp phương tiện vận tải không gia hạn hoặc sau khi giahạn mà tiếp tục vi phạm thời hạn tạm nhập thì Hải quan cửa khẩu tái xuất sẽ lậpbiên bản vi phạm và xử lý theo qui định tại điểm b, khoản 2, điều 8 Nghị địnhsố 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 và điểm c Khoản 2 Mục II Phần I Thông tư 62/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 qui định việc xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cơ quan Cảnh sát điều traCông an Thành Phố Hà Nội được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh