BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1750/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

Kính gửi:

- Cục hải quan tỉnh Nghệ An
- Công ty đầu tư Ba Đình Thanh Hóa
Số 4, Dã Tượng, P. Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa

Trả lời công văn số 10 CV-KN ngày 25/3/2006 của Công ty đầu tư Ba Đình Thanh Hóa về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp đầu tư trong nước; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ; Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi Danh mục A, B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết Luật đầu tư trong nước (sửa đổi); Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 2370/UB-ĐMDN ngày 02/7/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo trình bày của Công ty đầu tư Ba Đình tại công văn số 10/CV-KN ngày 25/3/2006, thì dự án của Công ty là khai thác - Chế biến - Sản xuất kinh doanh mặt hàng quặng để xuất khẩu 100% trị giá hàng hóa trong năm tài chính phù hợp với Mục III, Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chỉ đạo Chi cục Hải quan cảng Cửa Lò kiểm tra lại bộ hồ sơ gốc, yêu cầu Công ty đầu tư Ba Đình xuất trình các giấy tờ có liên quan để xử lý về thuế nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Công ty đầu tư Ba Đình Thanh Hóa biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An