VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1750/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán với ADB về khoản vay 2 cho dự án “Xây dựng tuyến tàu điện ngầm Bến Thành – Tham Lương”.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao,
Tư pháp, Giao thông vận tải, Xây dựng;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tờ trình số 210/TTr-NHNN ngày 14 tháng 12 năm 2012); và giải trình bổ sung (văn bản số 1286/NHNN-HTQT ngày 28 tháng 02 năm 2013) về kết quả đàm phán với Ngân hàngPhát triển châu Á (ADB) cho dự án “Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phốHồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Tham Lương, khoản vay 2”, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định vay và các tài liệu liênquan cho khoản vay 2nêu trên. Ngân hàng Nhà nước ViệtNam thông báo cho ADB về việc phê duyệt này.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cho phù hợp với cácnội dung đã thống nhất với ADB trong quá trình đàm phán; phối hợp với các cơquan liên quan hoàn thành các thủ tục theo quy định hiện hành để triển khai dựán đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3. Uỷ quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NguyễnVăn Bình thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định vay này với đại diện ADB. BộNgoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theoquy định.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì,phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cho việc ký kết Hiệpđịnh vay nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTN, PL, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 32

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam