BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1751/LĐTBXH-TL
V/v: áp dụng các chế độ phụ cấp

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Trả lời công văn số 378/BTNMT-TCCB và công văn số 377/BTNMT-TCCB ngày 25/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Phụ cấp trách nhiệm công việc đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó trong các công ty nhà nước thực hiện theo quy định tại mục II, Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc.

2/ Phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt được tính vào dự toán các dự án điều tra cơ bản và chi trả theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc và Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: NV, TC, UBDT;
- Lưu: VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng