BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1751/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XIN THANH KHOẢN THUẾ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hà Nội
- Chi nhánh công ty TNHH Bình Minh
Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Tây

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 27/CNBM ngày 6/4/2006 của Chi nhánh Công ty TNHH Bình Minh về việc xin thanh khoản thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung trình bày của Công ty thì trong năm 2003 Công ty có 03 tờ khai xuất khẩu theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, số nguyên liệu trên đã đưa vào sản xuất và thực xuất khẩu theo tờ khai có ngày nhập khẩu sau ngày mở tờ khai xuất khẩu số 158NK/SXXK/Hatay ngày 14/4/2004 tại Chi cục Hải quan Hà Tây, nguyên nhân của sự việc trên theo Công ty thì 03 tờ khai xuất khẩu đã bị thất lạc một thời gian, trong khi để duy trì hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu bình thường nên Công ty đã sử dụng một số tờ khai được xuất sau ngày 3 tờ khai nhập khẩu nêu trên để thanh khoản thuế nhập khẩu và cho đến nay Công ty đã tìm được 03 tờ khai nhập khẩu.

Để xử lý dứt điểm, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu của các lô hàng trên và xử lý thanh khoản thuế cho doanh nghiệp, trường hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất hướng xử lý về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra Thu thuế XNK) trước ngày 15/5/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhành Công ty TNHH Bình Minh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An