VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1751/VPCP-QHQT
V/v triển khai Thỏa thuận với OIF về Hợp tác đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án 165.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 481/BC-BNG-TCCBngày 07 tháng 02 năm 2013 về việc triển khai Thỏa thuận với Tổ chức Quốc tếPháp ngữ (OIF) về Hợp tác đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chứcViệt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ,ngành, địa phương thực hiện Thoả thuận với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ về hợp tácđào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam bảo đảm đạt hiệuquả.

2. Đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 11032/BTC-HCSN ngày 16 tháng 8 năm 2012 về kinh phí thực hiện Thoả thuận này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
Các Vụ: KGVX, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). ĐT 28

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam