BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1752/BKH-PC
V/v thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh trong trường hợp bên nước ngoài chiếm dưới 49% vốn điều lệ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban quản lý các Khu công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, tại một số địaphương đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập doanh nghiệp liên doanh trong đóbên nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ, về vấn đề này, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 50 Luật Đầu tư quyđịnh: “Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầutư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước quảnlý đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thờilà Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, và tại khoản 3, Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật đầu tư quy định: “Trường hợp nhà đầu tư góp vốn để đầu tư thìphải làm thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư ”. Theo đó,khi có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn với nhà đầu tư Việt Nam để thành lập doanhnghiệp liên doanh trong đó bên nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ thìđề nghị UBND các tỉnh và các Ban quản lý yêu cầu nhà đầu tư phải có dự án đầutư và phải làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trên đây là một số ý kiến của BộKế hoạch và Đầu tư để quý cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục PTDN; Cục ĐTNN; Viện QLKTTƯ; Vụ QLCKKT;
- Lưu: VP, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng