BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1752/TCHQ-GSQL
V/v nộp giấy chứng nhận HACCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Công ty CP thực phẩm xuất khẩuTrung Sơn Hưng Yên
 (Địa chỉ: Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên)

Trả lời công văn số 253/CV-CTY ngày 25/03/2010 của Công tyCP thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên v/v vướng mắc nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm f khoản 2 Điều 16 và điểm b khoản 4Điều 17 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thì việc nộp giấy chứng nhận HACCP hoặc tương đương củanước nhập khẩu khi đăng ký kiểm dịch lô hàng thuỷ sản nhập khẩu, cho phép đưahàng từ cảng về kho bảo quản chờ kiểm dịch thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn và cơ quan kiểm dịch.

Do đó, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩmquyền để được xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP thực phẩm xuất khẩuTrung Sơn Hưng Yên được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Quang Vinh