BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1753/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XIN MIỄN PHẠT CHẬM NỘP CHÊNH LỆCH GIÁ CÁC LÔ HÀNG NHẬP KHẨU

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1
Đường Lý Bôn, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 82/TV ngày 17.4.2006 của Công ty Cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc về việc: xin miễn phạt chậm nộp chênh lệch giá các lô hàng nhập khẩu theo tờ khai số 233 ngày 8.4.2003 và 587 ngày 3.10.2004 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công, Cục Hải quan TP. Hải Phòng; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22.12.1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 82/TV của Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc gửi để Cục Hải quan TP. Hải Phòng xử lý theo chức năng và thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An