BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1754/BGTVT-TC
V/v phối hợp triển khai tất toán tài khoản các dự án đầu tư theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các Tổng công ty, Công ty nhà nước trực thuộc Bộ;
- Các Trường, Viện Cục Y tế GTVT;
- Các Sở Giao thông vận tải

Triểnkhai văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Tài chính về việc tất toántài khoản dự án đầu tư, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 710/BGTVT-TCngày 11/02/2009 gửi Kho bạc Nhà nước đề nghị Kho bạc phối hợp với Bộ Giao thôngvận tải chỉ đạo các Kho bạc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báocho Bộ Giao thông vận tải danh mục các công trình dự án thuộc nguồn vốn do BộGiao thông vận tải quản lý trong diện phải tất toán tài khoản theo chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ theo các nội dung chính sau: Tên công trình, tên chủ đầutư, số kinh phí đã được cấp phát tại kho bạc.

Ngày25/2/2009, Kho bạc Nhà nước có văn bản số 258/KBNN-TTVĐT triển khai việc thựchiện văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Tài chính, trong đó hướngdẫn các Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp số liệu tới các Bộ,ngành, địa phương về tình hình các dự án chưa tất toán tài khoản đến hết năm2004, số liệu được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn từ năm 2000 về trước và từnăm 2000 đến năm 2004.

BộGiao thông vận tải thông báo đến các Tổng cục, Cục Quản lý nhà nước chuyênngành, các Ban quản lý dự án, các Tổng công ty, Công ty … trực thuộc Bộ Giaothông vận tải và các Sở Giao thông vận tải được giao làm chủ đầu tư các côngtrình, dự án do Bộ Giao thông quản lý:

1.Chủ động liên hệ với các Kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản thực hiện công tác ràsoát, đối chiếu các công trình dự án thuộc diện phải tất toán tài khoản dự ánđầu tư như yêu cầu của Bộ Tài chính tại văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày23/12/2008.

2.Thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 272/BGTVT-TC ngày 13/01/2009 về việc tất toán tài khoản dự án đầu tư.

Yêucầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ

(Gửikèm theo văn bản số 258/KBNN-TTVĐT ngày 25/2/2009 của Kho bạc Nhà nước. Báo cáocủa các đơn vị: ban chính gửi đường công văn, gửi Fax cho Vụ Tài chính:04.38224.227 và gửi file báo cáo vào hòm thư: [email protected] đề thuận tiệncho việc tổng hợp).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Vụ KH&ĐT (để phối hợp);
- Cục QLXD & CLCTGT (để phối hợp)
- Trung tâm CNTT (để đăng trang WEB);
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước,
- Lưu VT, TC .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường