BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------

Số: 1754/TCHQ-GSQL
V/v: giám định tàu biển xuất khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số STX-LO010.046 ngày 25/3/2010 của Công ty TNHH STX Việt Nam Offshoe về đề nghị không thực hiện giám định tàu biển gia công xuất khẩu (công văn gửi Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm II.4.I, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính thì các trường hợp phải kiểm tra định mức: Doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài mà cơ quan Hải quan có nghi ngờ định mức đã đăng ký hoặc trong quá trình thực hiện loại hình gia công đã bị xử lý vi phạm về gian lận định mức.

Như vậy, đối với việc gia công tàu biển xuất khẩu nếu cơ quan Hải quan không có nghi ngờ định mức đã đăng ký thì không thuộc trường hợp phải kiểm tra định mức. Trường hợp Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công đã xác định lô hàng tàu biển xuất khẩu phải kiểm tra định mức thì Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra vụ việc, chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công trên cơ sở giải trình của Công ty xem xét, chấp thuận cho Công ty tạm thời chưa áp dụng phương pháp kiểm tra định mức thông qua tổ chức giám định chuyên ngành đối với con tàu đầu tiên xuất khẩu với điều kiện con tàu xuất khẩu đầu tiên này có cùng kích cỡ, chủng loại, qui mô, trọng tải với những con tàu sẽ gia công xuất khẩu tiếp theo. Định mức gia công tàu biển do Công ty tự xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật như đã cam kết tại công văn dẫn trên. Các con tàu xuất khẩu về sau cần phải được giám định định mức và kết quả là cơ sở xác định định mức đối với con tàu thứ nhất (để truy cứu các nghĩa vụ pháp lý của Công ty (nếu có).

Về thời điểm kiểm tra định mức, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm II.4.3, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC. Theo đó, cơ quan Hải quan có thể thực hiện kiểm tra định mức trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường