BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1754/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký hợp đồng gia công thông qua đại lý làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Cổ phần DV TM ĐT Thái Anh
(Địa chỉ: 437 Đà Nẵng-Ngô Quyền-Hải Phòng)

Trảlời công văn số 1/3/CV ngày 18/3/2009 của Công ty Cổ phần DV TM ĐT Thái Anh vềviệc đăng ký hợp đồng gia công thông qua đại lý làm thủ tục hải quan, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại Điều 21 Luật Hải quan, Điều 8 Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lýlàm thủ tục hải quan và điểm 6, khoản II Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày5/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP n ếu thương nhân nhận gia công tại Việt Nam ký hợp đồng khai thuê hải quan vớiCông ty Thái Anh thì Công ty Thái Anh được thay mặt thương nhân nhận gia côngvới nước ngoài để thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hải quan đểthực hiện hợp đồng gia công theo các thỏa thuận trong hợp đồng khai thuê hảiquan. Riêng hồ sơ khi đăng ký hợp đồng gia công ngoài các chứng từ theo hướngdẫn tại Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính, Công tyThái Anh phải nộp thêm bản sao hợp đồng khai thuê hải quan.

Tuynhiên, người đứng đầu thương nhân nhận gia công cho thương nhân nước ngoài vẫnlà người chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật khi thực hiện hợp đồng giacông ký kết với đối tác nước ngoài theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ.

Vềcác điều kiện đảm bảo thực hiện hợp đồng gia công và các thủ tục hải quan liênquan, đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày04/12/2008 của Bộ Tài chính để thực hiện. Công văn này thay thế công văn số 1162/TCHQ-GSQL ngày 5/3/2009.

Tổngcục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế BTC);
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh