BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/TCT-KK
V/v khôi phục mã số thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 3370/CT-TH ngày05/12/2012 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên về việc khôi phục mã số thuế, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế vềđăng ký thuế quy định:"a) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thôngtư này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạtđộng từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quyđịnh tại điểm d, đ, e khoản này. Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuếcho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộpthuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanhtại các địa bàn khác nhau."

Quyết định số 443/QĐ-TCT ngày29/4/2009 về việc ban hành quy trình quản lý đăng ký thuế.

Quyết định số 1403/QĐ-TCT ngày01/9/2010 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thôngtin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Công văn số 3981/TCT-KK ngày04/11/2012 về việc khôi phục mã số thuế do cơ quan thuế đóng nhầm.

Qua kiểm tra hồ sơ, trường hợp Côngty TNHH Thương mại Bình Hoa Hưng Yên (MST: 0900425693), Chi cục Thuế huyện ÂnThi - Hưng Yên quản lý thuế, do nhầm lẫn của cán bộ thuế đã đóng nhầm mã sốthuế về trạng thái "01" (ngừng hoạt động). Do vậy, Công ty TNHHThương mại Bình Hoa Hưng Yên được khôi phục lại MST: 0900425693.

Đề nghị Lãnh đạo, cán bộ công chứcCục thuế tỉnh Hưng Yên rà soát việc quản lý người nộp thuế trên địa bàn, thựchiện việc cấp, đóng mã số thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếbiết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT (để biết);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu