TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1755/CT-TTHT
V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH SX - DV Hưng Phát
Địa chỉ: Lô II - 3B Đường số 1, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
Mã số thuế: 0302748352

Trả lời văn bản số 02/CV Cty 2012ngày 20/2/2012 của Công ty về quyết toán thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3.3, Mục V Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toánthuế TNCN năm 2011:

"Trường hợp cá nhân chỉ có duynhất một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức trả thu nhậptrong năm 2011 thì có thể ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổchức, cá nhân trả thu nhập …".

"Trường hợp cá nhân đã được tổchức cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân thì khôngđược ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (trừ trường hợp tổchức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ đã cấp cho cánhân".

Trường hợp của Công ty theo trìnhbày trong năm 2011, người lao động của Công ty có thu nhập từ 2 nơi (từ tháng1/2011 đến tháng 3/2011 làm việc tại Công ty TNHH MTV SX DV Tân Bình Tanimex,từ tháng 4/2011 đến hết tháng 12/2011 làm việc tại Công ty TNHH SX DV Hưng Phát)và Công ty Tanimex khi khấu trừ thuế đã cấp chứng từ khấu trừ cho khoản thunhập từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2011 thì Công ty không được thực hiện quyếttoán thay mà chỉ kê khai quyết toán thuế TNCN đối với số thu nhập và số thuếTNCN Công ty đã chi trả và khấu trừ của người lao động trong năm 2011, đồngthời cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động để người lao động trựctiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Cục Thuế TP thông báo để Công tybiết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, TTHT.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga