BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN ----------------

Số: 1755/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng muối

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn báo cáo vướng mắc về phân loại mặt hàng muối ăn và muối công nghiệp của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cho ý kiến về phân biệt muối ăn và muối công nghiệp. Trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm Thủy sản và Nghề muối), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ vào Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính, Biểu thuế hiện hành và tham khảo văn bản công văn số 246/CB-NM ngày 18/03/2010 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm Thủy sản và Nghề muối – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phân loại mặt hàng muối ăn và muối công nghiệp cho phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu (gửi kèm công văn số 246/CB-NM dẫn trên).

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTPTPLMB, MT
, MN;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh