BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1755/TCT-KK
V/v thu hồi mã số thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 543/CT-KK &KTTđề ngày 20/03/2013 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn vướng mắc vềviệc thu hồi mã số thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 165 Luật Doanh nghiệpsố 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định về xử lý vi phạm thu hồiGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanhtrong các trường hợp:

"d) Không hoạt động tại trụsở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;

e) Ngừng hoạt động kinh doanhmột năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh"

Điều 59, 60 Nghị định 43/2010/NĐ-CPngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp.

Điểm 2, Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế vềđăng ký thuế:

"2. Đối với người nộp thuếngừng khai thuế, nộp thuế nhưng không khai báo với cơ quan thuế

Quá thời hạn nộp tờ khai và nộpthuế, sau ba lần gửi Thông báo yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, nếukhông có phản hồi từ phía người nộp thuế thì cơ quan thuế liên hệ với chínhquyền địa phương để nắm bắt thông tin, tình hình thực tế về sự tồn tại củangười nộp thuế.

a) Trường hợp người nộp thuế khôngcòn kinh doanh nhưng vẫn cư trú trên địa bàn thì cơ quan thuế yêu cầu người nộpthuế thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế hoặc thực hiện chấmdứt hiệu lực mã số thuế nếu không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh.

b) Trường hợp người nộp thuếkhông còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không xácđịnh được tung tích thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lậpbiên bản xác nhận về tình trạng không còn hoạt động tại địa điểm kinh doanh củangười nộp thuế. Cơ quan thuế cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuếcủa ngành Thuế, thông báo công khai tình trạng của người nộp thuế và phối hợpcùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp đồng thời chấm dứt hiệu lực mã sốthuế theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bảnhướng dẫn thi hành."

Điểm 3.1, Mục I, Phần II Quy trìnhQuản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế kèm theo Quyết định số 1864/QĐ-TCTngày 21/12/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơkhai thuế đầy đủ với cơ quan thuế nhưng trong quá trình kiểm tra hồ sơ khaithuế của người nộp thuế, cơ quan thuế ban hành thông báo về việc giải trình bổsung thông tin tài liệu, đề nghị người nộp thuế cử đại diện hợp pháp đến làmviệc trực tiếp tại cơ quan Thuế, nhưng không nhận được phản hồi từ Người nộpthuế.

Cơ quan thuế đã phối hợp với chínhquyền địa phương xác định tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh theo địa chỉđã đăng ký với Cơ quan thuế: tại địa điểm xác minh thực trạng đã lập biên bảnxác nhận thực trạng không treo biển hiệu, không tồn tại hoạt động sản xuất kinhdoanh theo địa chỉ đã đăng ký của người nộp thuế và không liên lạc được quađiện thoại đã đăng ký theo đúng quy trình, thì cơ quan thuế thực hiện như sau:

Đối với người nộp thuế là doanhnghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Cục thuế thực hiện phối hợp, cung cấpthông tin với Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng ĐKKD) để thực hiện theo trình tự,thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Đối với người nộp thuế được cấpđăng ký thuế theo quy định của Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của BộTài chính nêu trên thì cơ quan thuế thực hiện đóng mã số thuế về trạng thái"03" ngừng hoạt động đang chờ làm thủ tục đóng MST và thông báo thôngtin người nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếbiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS; PC; Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu