BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1755/TM-ĐT
V/v kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của Cty Du lịch Hương Giang

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sau khi nghiên cứu hồ sơ của Công ty Du lịch Hương Giang kèm theo công văn số 2250 BKH/VPTĐ ngày 16/4/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của Công ty Du lịch Hương Giang.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Du lịch Hương Giang được tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn Hương Giang (khách sạn 4 sao tại 51 Lê Lợi, thành phố Huế). Sau đó, nếu kinh doanh có hiệu quả mới được triển khai ở nơi khác ví dụ như Lăng Cô.

2. Các thiết bị nhập khẩu cho dự án này cân chào hàng cạnh tranh và làm thủ tục nhập khẩu theo qui định tại Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Thương mại để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham khảo và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự