VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thị xã La Gi
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2011

Kính gửi:
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại công văn số 999/TTr-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2011 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích đất phi nông nghiệp để đầu tư xây dựng các công trình bức xúc trên địa bàn thị xã La Gi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nội dung hồ sơ và tổ chức thẩm định về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án tại công văn nêu trên theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 259/TTg-KTN ngày 22 tháng 02 năm 2011.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.12
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý