BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1756/BCT-XNK
V/v Thủ tục khai báo khi tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hóa chất

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Tổng cục Hảiquan

Bộ công thương nhậnđược một số công văn của doanh nghiệp hỏi về thủ tục khai báo khi tạm nhập táixuất, chuyển khẩu hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải thực hiện khai báo banhành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chínhphủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất. Về vấn đề này, Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

Hóa chất thuộc Danhmục hóa chất phải thực hiện khai báo quy định tại Nghị định số 108/2008/NĐ-CP nêu trên nếu không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạmngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuộc Danh mục khi xuất khẩu,nhập khẩu phải có giấy phép của các cơ quan quản lý chuyên ngành quy định tạiNghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạtđộng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, thì đượclàm thủ tục tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu tại Hải quan cửa khẩu theo quy địnhhiện hành, không phải thực hiện khai báo theo quy định của Nghị định số108/2008/NĐ-CP và không phải xin giấy phép Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương đề nghịTổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan cửa khẩu thực hiện.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên