TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1756/CT-TTHT
V/v giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH May và thương mại Thạch Bình
Đ/chỉ: 17/6A Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
MST: 0301473088

Trả lời văn bản số 01/2012/TB-CVngày 05/03/2012 của Công ty về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Chương ILuật Kinh doanh bất động sản:

"Kinh doanh bất động sản làviệc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất độngsản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đíchsinh lợi".

- Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 1Chương I Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanhnghiệp và cá nhân:

"Giảm 30% số thuế thu nhậpdoanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa:

a) Doanh nghiệp nhò và vừa quyđịnh tại Khoản này là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về vốn hoặc lao độngtheo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 củaChính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

e) Số thuế thu nhập doanh nghiệpđược giảm của doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản này không bao gồm sốthuế tính trên thu nhập từ các hoạt động: kinh doanh xổ số, kinh doanh bất độngsản, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thunhập từ sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặcbiệt, thu nhập từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản".

"Giảm 30% số thuế thu nhậpdoanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao độngtrong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệtmay, da giày, linh kiện điện tử; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnhvực xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội,

- Số thuế thu nhập doanh nghiệpđược giảm là số thuế trên thu nhập của hoạt động sản xuất, gia công, chế biến:nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và hoạt độngxây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội".

Trường hợp Công ty theo trình bày,vừa đáp ứng điều kiện doanh nghiệp nhỏ và vừa, vừa đáp ứng điều kiện sử dụngnhiều lao động của ngành nghề may mặc thì Công ty được lựa chọn áp dụng mứcgiảm thuế TNDN phải nộp năm 2011 có lợi nhất. Đối với hoạt động cho thuê nhàxưởng là thu nhập từ kinh doanh bất động sản nên không được giảm thuế TNDN(không phân biệt Công ty chọn phương án giảm thuế theo diện doanh nghiệp nhỏ vàvừa hay doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong ngành sản xuất may mặc), dođó, Công ty phải tính, kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 4;
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga