BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1756/TCHQ-GSQL
V/v: Xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Cao Bằng

Trả lời công văn số 199/CHQCB-NV ngày 04/04/2006 của Cục Hải quan Cao Bằng đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xuất khẩu khoáng sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tư số 04/2005/TT-BCN ngày 02/8/2005 và Công văn số 5000/BCN-CLH ngày 16/9/2005 của Bộ Công nghiệp, quy định chất lượng các loại khoáng sản xuất khẩu có ghi hàm lượng % cụ thể tại Phụ lục 01 của Thông tư trên thì nhất thiết phải có xác nhận của các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS.

Yêu cầu Cục Hải quan Cao Bằng nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện, trường hợp không có cơ sở để giải quyết thủ tục, thì yêu cầu doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công nghiệp để được giải quyết./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu